Aplikace iTreneo je ve zkušebním provozu. Hlášení případných závad a problémů s používáním nám hlaste na info@itreneo.cz. Předem velice děkujeme.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky aplikace iTRENEO platné od 1. 8. 2017

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetové aplikace iTRENEO.cz (dále jen "iTRENEO"), provozovatele Ing. Jan Hes - DIGITAL SPORTS, Českolipská 382, 190 00 Praha 9, IČO 63932024 (dále jen „provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran spojené s užíváním iTRENEO.cz a služeb provozovatele nebo třetích stran poskytovaných prostřednictvím iTRENEO fyzické či právnické osobě (dále jen „uživatel“) na webové adrese www.itreneo.cz.

1.2. Tyto VOP iTRENEO.cz jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.itreneo.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. iTRENEO.cz poskytuje funkce aplikace a přístup k elektronickým materiálům (videa, ebooky, apod.) a službám poskytovaným provozovatelem nebo třetími stranami.

1.4. Provozovatel neodpovídá za obsah materiálů a služeb třetích stran a za případné škody vzniklé jejich užíváním nebo užíváním iTRENEO.

1.5. Provozovatel neručí za obsah a data vložená uživateli.

2. Uživatelský účet

2.1. Pro užívání iTRENEO je nutné registrace. Uživatel má při registraci povinnost uvést pravdivě jméno, příjmení a platný emailový kontakt.

2.2. Nákupem elektronických materiálů a služeb třetí strany v iTRENEO souhlasí uživatel s poskytnutím svých dobrovolně vložených údajů do iTRENEO také příslušné třetí straně, jejíž elektronické materiály nebo služby nakupuje. Osobní údaje uživatele v aplikaci iTRENEO nebudou poskytnuty žádné další třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, které vloží do iTRENEO o své vůli pro účely poskytovaných služeb: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, výška, váha (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

3. Služby iTRENEO

3.1. Pro využití služeb iTRENEO je nutná registrace.

3.2. iTRENEO nabízí funkce aplikace, elektronické materiály (videa, ebooky apod.) provozovatele nebo třetích stran, a to jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. Provozovatel je pouze distributorem materiálů a služeb třetích stran prostřednictvím iTRENEO, za kvalitu materiálů a služeb třetích stran nese zodpovědnost vždy příslušná třetí strana.

3.3. Uživateli je výslovně zakázáno cokoli kopírovat nebo provozovat neoficiální aktivity spojené se systémem iTRENEO bez písemného souhlasu provozovatele.

3.4. Elektronické materiály uložené v iTRENEO nesmí být uživateli použity k veřejné prezentaci a dále sdíleny a využívány v jiných médiích (webové stránky, internetové portály, apod.) bez písemného souhlasu prvozovatele nebo vlastníka příslušného elektronicého materiálu.

4. Ceny, objednávka a platby

4.1. Ceny jednotlivých elektronických materiálů a služeb poskytovaných prostřednictvím iTRENEO jsou stanoveny nabídkou zveřejněnou na www.itreneo.cz, platnou v den uskutečnění objednávky uživatelem.

4.2. Objednávku učiní uživatel stisknutím tlačítka Objednat a následnou úhradou ceny příslušného elektronického materiálu nebo služby prostřednictvím integrované platební brány. Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

4.3. Platby za elektronické materiály a služby probíhají předem prostřednictvím integrované platební brány, za podmínek stanovených provozovatelem platební brány.

4.4. Provozovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny. Uživatel souhlasí, že provozovatel je oprávněn vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5. Reklamace

5.1. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytované elektronické materiály nebo služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u provozovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu jan.hes@prevent.cz.

5.2. Uživatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost.

5.3. Reklamaci provozovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

5.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.itreneo.cz

6.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

4.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje provozovatele:

V Praze, dne 22. 7. 2017

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Rozumím