Všeobecné obchodní podmínky aplikace iTRENEO platné od 1. 3. 2020

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetové aplikace iTRENEO.cz (dále jen "iTRENEO"), provozovatele Ing. Jan Hes, Českolipská 382/23, 190 00 Praha 9, IČO 63932024 (dále jen „provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran spojené s užíváním iTRENEO.cz a služeb provozovatele nebo třetích stran poskytovaných prostřednictvím iTRENEO fyzické či právnické osobě (dále jen „uživatel“) na webové adrese www.itreneo.cz.

1.2. Tyto VOP iTRENEO.cz jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.itreneo.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. iTRENEO.cz poskytuje funkce aplikace a přístup k elektronickým materiálům (videa, ebooky, apod.) a službám poskytovaným provozovatelem nebo třetími stranami.

1.4. Provozovatel neodpovídá za obsah materiálů a služeb třetích stran a za případné škody vzniklé jejich užíváním nebo užíváním iTRENEO.

1.5. Provozovatel neručí za obsah a data vložená uživateli.

2. Uživatelský účet

2.1. Pro užívání iTRENEO je nutné registrace. Uživatel má při registraci povinnost uvést pravdivě jméno, příjmení a platný emailový kontakt.

2.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3. Nákupem elektronických materiálů a služeb třetí strany v iTRENEO souhlasí uživatel s poskytnutím svých dobrovolně vložených údajů do iTRENEO také příslušné třetí straně, jejíž elektronické materiály nebo služby nakupuje. Osobní údaje uživatele v aplikaci iTRENEO nebudou poskytnuty žádné další třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, které vloží do iTRENEO o své vůli pro účely poskytovaných služeb: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, výška, váha (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.5. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

2.7. Provozovatel  může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.8. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu internetové aplikace www.itreneo.cz, popř. nutnou úpravu nabídky a služeb třetích osob.
 

3. Služby iTRENEO

3.1. Pro využití služeb iTRENEO je nutná registrace.

3.2. iTRENEO nabízí funkce aplikace, elektronické materiály (videa, ebooky apod.) provozovatele nebo třetích stran, a to jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. Provozovatel je pouze distributorem materiálů a služeb třetích stran prostřednictvím iTRENEO, za kvalitu materiálů a služeb třetích stran nese zodpovědnost vždy příslušná třetí strana.

3.3. Uživateli je výslovně zakázáno cokoli kopírovat nebo provozovat neoficiální aktivity spojené se systémem iTRENEO bez písemného souhlasu provozovatele.

3.4. Elektronické materiály uložené v iTRENEO nesmí být uživateli použity k veřejné prezentaci a dále sdíleny a využívány v jiných médiích (webové stránky, internetové portály, apod.) bez písemného souhlasu provozovatele nebo vlastníka příslušného elektronického materiálu.

4. Ceny, objednávka a platby

4.1. Ceny jednotlivých elektronických materiálů a služeb poskytovaných prostřednictvím iTRENEO jsou stanoveny nabídkou zveřejněnou na www.itreneo.cz, platnou v den uskutečnění objednávky uživatelem. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek se třetí stranou (Remote Coaching).

4.2. Objednávku učiní uživatel stisknutím tlačítka Koupit a následnou úhradou ceny příslušného elektronického materiálu nebo služby prostřednictvím integrované platební brány. Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Provozovatel není plátce DPH. 

4.3. Platby za elektronické materiály a služby probíhají předem prostřednictvím integrované platební brány, za podmínek stanovených provozovatelem platební brány.

On-line platby pro nás zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrování zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

4.4. Provozovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny. Uživatel souhlasí, že provozovatel vystaví a zašle uživateli daňový doklad v elektronické podobě.

4.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Dodání elektronických materiálů a služeb

5.1. Elektronické materiály a služby jsou uživateli po úhradě k dispozici v rámci jeho uživatelské profilu a to v rozsahu sjednaném. Uživateli jsou elektronické materiály či služby dodány do Kalendáře nebo k dispozici po dobu určenou v rámci sekce Moje nákupy. Dodání a plnění sjednaných služeb třetí osobou je na osobní domluvě mezi uživatelem a třetí stranou.

6. Reklamace

6.1. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytované elektronické materiály nebo služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u provozovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu info@itreneo.cz.

6.2. Uživatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost.

6.3. Reklamaci provozovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

7. Mimosoudní řešení sporů

7.1. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, se zavazuje provozovatel poskytnout uživateli tyto informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelské sporu je provozovatel povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


7.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


7.4. Provozovatel je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

7.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji elektronických materiálů a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.itreneo.cz

8.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

8.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu.

8.5. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové aplikace iTRENEO nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání internetové aplikace iTRENEO používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou aplikaci iTRENEO.

Kontaktní údaje provozovatele:

  • Adresa pro doručování: Jan Hes (PREVENT), Březiněveská 3, 182 00 Praha 8
  • E-mail: info@itreneo.cz
  • Telefon: +420 777 775 665

V Praze, dne 1. 3. 2020